For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Obchodní podmínky portálu Trhstroju.cz

1.    Obecná ustanovení

1.    Společnost TRS media s.r.o. se sídlem na adrese Ed. Karla 435, Smiřice 503 03, IČO: 03996191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Krajském soudu v Hradci Králové spisová značka C 37471 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového inzertního serveru Trhstroju.cz (dále jednotlivě jako „Server“), dostupných na adrese (URL) http://trhstroju.cz.
2.    Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Trhstroju.cz (dále jen „Administrační systém“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky strojů, zařízení a vybavení firem.
3.    Objednatelem placené inzerce je fyzická či právnická osoba (dále jen „Objednatel“) objednávající přístup do Administračního systému, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivou řádkovou inzerci na stránkách Služby.
4.    Objednatel není oprávněn umožnit třetím osobám přístup do Administračního systému. Pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek, je Provozovatel oprávněn odstoupit od těchto Podmínek.
5.    Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud odporuje zájmům Provozovatele či je v rozporu s těmito Podmínkami či níže uvedenými Pravidly inzerce.
7.    V případech, kdy je Objednatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát  – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).

2.    Rozsah a obsah předmětu plnění

1.    Přístup do Administračního systému Služby se objednává na základě registrace Objednatele u obchodního zástupce Služby.
2.    Podmínkou pro založení objednávky je registrace.
3.    Placený přístup do Administračního systému Služby Objednateli umožňuje: vložit nabídku produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografie tohoto produktu na Serveru, uvést technické a doplňkové informace k nabízenému produktu, vložit kontaktní údaje a loga.
4.    Objednatel obdrží ke svému účtu v Administračním systému uživatelské jméno (login) a heslo. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo o neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě závadného jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Administračního systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a za náhradu vzniklé újmy.
5.    Objednatel je oprávněn zadávat přes Administrační systém pouze vlastní stroje a zařízení.
6.    Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby uvedené v platném Ceníku služeb. Objednatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované Objednatelem na Službě jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.
7.    Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu níže uvedeným způsobem (čl. 3. Finanční podmínky).
8.    Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Administračním systému, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.
9.    Objednatel se zavazuje zveřejňovat přes Administrační systém pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje ihned aktualizovat své nabídky v případě, že dojde k jakékoliv změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
10.    Objednateli doporučujeme uvádět v nabídkách reálnou a konečnou prodejní nebo cenu strojů a vybavení při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč. U plátců DPH se jedná o prodejní cenu včetně platné sazby DPH. Objednatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s nabídkou produktem.
11.    Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednatele.
12.    Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující zavádějící či klamavé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto inzeráty. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporující těmto Smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), a to též bez náhrady. Pokud bude Objednatel opakovaně uvádět zavádějící či klamavé údaje, je Provozovatel oprávněn bez náhrady smazat celou databázi inzerce Objednatele na Serverech a v rámci Mobilní aplikace.
13.    Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
14.    Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
•    jsou v rozporu s právním řádem České republiky
•    jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
•    svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele anebo
•    jsou v rozporu s těmito Podmínkami či v rozporu s Pravidly inzerce.
15.    Veškerá data zadává Objednatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady, vlastním jménem a vlastními silami.
16.    V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednatel v rámci své registrace zadává nabídky jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednatele smazat bez náhrady.
17.    Objednatel může kdykoli zrušit svojí registraci ve Službě kontaktováním podpory.
18.    Osoby, které nezadávají nabídky v rámci své podnikatelské činnosti, ale jako soukromé osoby, mohou Službu využít také na vkládání svých nabídek, které se objednávají za cenu/y dle platného ceníku. Na Objednatele jednorázových inzerátů se uplatní stejná pravidla jako na Objednavatele dle těchto Podmínek v rozsahu odpovídající jednorázové inzerci.
19.    Objednatel se zavazuje u všech svých nabídek dodržovat Pravidla inzerce.
20.    Tato nabídka není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
21.    Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si však vyhrazuje právo kontroly vložených nabídek, jak namátkové tak cílené. Zjistí-li Provozovatel, že existuje důvodné podezření o tom, že daný inzerát vykazuje znaky klamavé či dokonce podvodné nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo takový inzerát bez náhrady a upozornění smazat a účet pod, kterým byl inzerát vložen zablokovat.
22.    Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Administračního systému, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, v plné výši odškodní.
23.    Provozovatel není povinen archivovat neuhrazené a neaktivní nabídky v Administračním systému déle než 6 měsíců.

3.    Finanční podmínky

1.    Služba je zpoplatněna dle platného Ceníku služeb a Provozovatel je oprávněn vyžadovat platbu předem.
2.    Provozovatel vystaví Objednateli objednávku na objednané služby pro konkrétní období sjednané mezi Provozovatelem a Objednatelem. Tuto objednávku zašle Provozovatel Objednateli e-mailem.
3.    Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli částku uvedenou na objednávce, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, přičemž dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet Provozovatele.
4.    Provozovatel se zavazuje vystavit Objednateli fakturu – daňový doklad a to do 15 dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji uvedenými na příslušné objednávce. Pakliže Objednatel udělil souhlas s elektronickou fakturací, jsou daňové doklady zasílány na kontaktní údaje uvedené v souhlasu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo den vystavení daňového dokladu, podle toho, který den nastane dříve.
5.    Objednatelem zadané nabídky je poprvé zveřejněna nejpozději do 24 hodin od vložení nabídky objednatelem do systému a vystavení objednávky.
6.    V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, nebude Provozovatelem nebude nabídka po uplynutí doby 5 dnů zveřejněna. Pokud však Zadavatel uhradí platbu v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne požadovaného zahájení příslušné reklamní kampaně, tato mu bude spuštěna, avšak zkrácena o dobu, která uplynula od zahájení příslušné reklamní kampaně dle objednávky do doby úhrady, bez nároku na poměrné zkrácení hrazené částky. V případě prodlení delšího než deset kalendářních dnů ode dne požadovaného zahájení příslušné reklamní kampaně není již možné kampaň takto dodatečně zahájit a objednávka bude bez náhrady zrušena.
7.    Provozovatel je oprávněn nezveřejnit nabídky Objednatele v případě neuhrazení celé fakturované částky či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu nebo nesprávné uvedení variabilního symbolu). Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele připsány. Přičemž Provozovatel si vyhrazuje právo platby ponížit o náklady spojené s jejich vrácením. Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky inzerce Objednatele v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti, a to i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.

4.    Reklamace

1.    V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně na uvedené kontakty. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, podle toho, která skutečnost nastala dříve. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění nabídky je reklamační lhůta 14 kalendářních dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění.
2.    Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, která se týká a negativně ovlivňuje zveřejnění inzerce objednané Objednatelem, po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
3.    Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména nedostupnost Serverů resp. jednotlivých WWW stránek Provozovatele.
4.    Uplatnění námitek vůči vystaveným daňovým dokladům se řídí ustanoveními Obchodních podmínek

5.    Závěrečná ustanovení

1.    Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami, a příslušnou právní úpravou.
2.    Součástí těchto Podmínek jsou také Pravidla inzerce a Ceník služeb.
3.    Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
4.    Jakékoliv užití obsahu Serverů, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery určeny, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serverech pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
5.    Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat.
6.    Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené pátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.
7.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky a Ceník služeb změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Objednavateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Objednavatel má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci a z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky vypovědět písemně zasláním na adresu sídla Provozovatele, v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části úhrady za registraci. Pokud Objednatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020.

Top